การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

แนวทางในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐที่มีมติให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมสูงสุด 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 นั้น ในส่วนของ มจพ. มีแนวทางดังนี้
 1. นักศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วเต็มจำนวน
  • มหาวิทยาลัย จะคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีด้วยเลขประจำตัวประชาชน หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
 2. นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะได้รับส่วนลด 50% ในวันที่นักศึกษาชำระค่าเทอม
 3. นักศึกษาที่ กู้ยืมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก กยศ.
  • มหาวิทยาลัยจะให้กู้ยืมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังหักส่วนลดแล้วตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบ ติดตามข้อมูล ได้ที่ Facebook page กยศ_kmutnb
 4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร จะต้องเข้าระบบยืนยันตัวตนขอใช้สิทธิ์การเยียวยาผ่านระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://covidfund.cupt.net เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์ว่าจะขอใช้ส่วนลดที่สถาบัน/หลักสูตรใด เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของโครงการเงินกู้ของรัฐบาลที่ผู้รับการช่วยเหลือด้วยงบประมาณดังกล่าวต้องเป็นคนไทย และ ไม่ซ้ำซ้อน (เพราะมีนักศึกษาบางคนลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 สถาบัน/หลักสูตร) ซึ่งนักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์เลือกสถาบัน/หลักสูตรด้วยตนเอง และต้องลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษา ของ มจพ. ด้วย (ต้องดำเนินการทั้ง 2 ระบบ)
ช่วงเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์
 • ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.
 • ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.
 • ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.
 • หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่า ไม่ประสงค์จะรับเงินสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษา
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา
 1. ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ด้านล่างนี้
 2. ผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์
 3. ลงชื่อเข้าใช้งาน ระบบยืนยันสิทธิ์ ด้วย ICIT Account
 4. เลือกเมนู ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์
 5. กรอกข้อมูล และ ยืนยันสิทธิ์การรับเงินลดหย่อนเงินค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา
 6. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่นักศึกษาแจ้งไว้ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ตามลำดับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
หลักเกณฑ์การลดหย่อนและข้อกำหนด
 • ระดับ ปวช.
  • ลด 4,000 บาท (สำหรับหลักสูตรโปรแกรมภาษาไทย)
  • ลด 10,000 บาท (สำหรับหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ)
 • ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (รัฐบาลสนับสนุน 30% มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20%)
  • หลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ไม่เกิน 50,000 บาทต่อภาคการศึกษา ให้ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ในอัตราร้อยละ 50
  • หลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ 50,001 บาทต่อภาคการศึกษาขึ้นไป ให้ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ในลักษณะขั้นบันได ดังนี้
   • ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ในส่วน 50,000 แรก ให้ลดในอัตราร้อยละ 50
   • ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 ให้ลดในอัตราร้อยละ 30
   • ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ 100,001 ขึ้นไป ให้ลดในอัตราร้อยละ 10
  • สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จะได้รับเฉพาะส่วนลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ในส่วนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% เท่านั้น ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์รับในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 30%
(รัฐบาลสนับสนุน 30% มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลดหย่อนให้ก่อนหน้านี้แล้ว 10% ในภาคการศึกษาที่ 1/64 (ยกเว้นนักศึกษารหัส 64))
ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินลดหย่อนค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาในส่วนรัฐบาลสนับสนุน 30%
 1. มีสัญชาติไทย
 2. ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
 3. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาจากเงินของภาครัฐอยู่แล้ว
 5. ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปเบิกจ่ายกับรัฐ
การใช้งาน ICIT Account
ช่องทางการคืนเงิน
 • มหาวิทยาลัย จะโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เข้าบัญชีของนักศึกษาที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้หน่วยงานรัฐ)
 • ไม่สามารถคืนผ่านพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของบุคคลอื่นได้
 • นักศึกษาจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับบัญชีของนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันสิทธิ์
 • หากท่านไม่ได้ใช้งานพร้อมเพย์ (PromptPay) มานานมากเกิน 1 ปี บัญชีอาจจะถูกปิด
วิธีลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)
พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร